Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.896

| Akt oczekujący
Wersja od: 20 maja 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie wzoru zgody przewozowej i uprzedniej zgody przewozowej

Na podstawie art. 82 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 1214 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 148) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się:
1) wzór zgody przewozowej, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) wzór uprzedniej zgody przewozowej, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR ZGODY PRZEWOZOWEJ

ZGODA PRZEWOZOWA NA KAŻDORAZOWE PRZEMIESZCZANIE STRZELECKIEJ BRONI PALNEJ, ISTOTNYCH CZĘŚCI I AMUNICJI DO STRZELECKIEJ BRONI PALNEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR UPRZEDNIEJ ZGODY PRZEWOZOWEJ

UPRZEDNIA ZGODA PRZEWOZOWA NA KAŻDORAZOWE PRZEMIESZCZANIE STRZELECKIEJ BRONI PALNEJ, ISTOTNYCH CZĘŚCI I AMUNICJI DO STRZELECKIEJ BRONI PALNEJ

wzór

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wzoru zgody przewozowej (Dz. U. poz. 585) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wzoru uprzedniej zgody przewozowej (Dz. U. poz. 586), które na podstawie art. 170 pkt 8 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 1214 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 148) tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.