Wzór zgłoszenia zamiaru dokonania importu towaru podwójnego zastosowania. - Dz.U.2004.208.2119 - OpenLEX

Wzór zgłoszenia zamiaru dokonania importu towaru podwójnego zastosowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.208.2119

Akt utracił moc
Wersja od: 23 września 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 15 września 2004 r.
w sprawie wzoru zgłoszenia zamiaru dokonania importu towaru podwójnego zastosowania

Na podstawie art. 21c ust. 8 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 119, poz. 1250, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa wzór zgłoszenia zamiaru dokonania importu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykorzystywanych w telekomunikacji lub do ochrony informacji towarów podwójnego zastosowania, określonych w art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.
2.
Wzór zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

ZGŁOSZENIE

ZAMIARU DOKONANIA IMPORTU TOWARU PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA

(w celu wykorzystania w telekomunikacji lub do ochrony informacji)

wzór

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1789, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804 oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1695.