Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2316

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie wzoru zgłoszenia oraz wzoru zgłoszenia aktualizacyjnego do rejestru numerów wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie

Na podstawie art. 65 ust. 2c ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 i 2245) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa wzór zgłoszenia do rejestru numerów wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia oraz wzór zgłoszenia aktualizacyjnego do rejestru numerów wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Zgłoszenie do rejestru numerów wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie2)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Zgłoszenie aktualizacyjne do rejestru numerów wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie2)

wzór

1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 761).