§ 7. - Wzór zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wzór deklaracji uproszczonej oraz sposób prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.74.668

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2006 r.
§  7. 
1. 
Ewidencja może być prowadzona z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, pod warunkiem że:
1)
prowadzący ewidencję posiada szczegółową pisemną instrukcję obsługi programu komputerowego stosowanego do prowadzenia ewidencji;
2)
program komputerowy zapewnia wgląd w treść dokonywanych zapisów i przechowywanie danych w sposób chroniący je przed zatarciem lub zniekształceniem, uniemożliwia usuwanie dokonanych zapisów oraz pozwala na drukowanie zapisów i wyciągów, o których mowa w § 4 ust. 2, w porządku chronologicznym.
2. 
Prowadzący ewidencję, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany do przechowywania kopii ewidencji zapisanej na elektronicznych nośnikach informacji w sposób chroniący dane przed zatarciem, usunięciem lub zniekształceniem oraz w formie wydruku sporządzanego za okresy jednodniowe. Przepis § 5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
3. 
Karty wydruku obejmujące okresy miesięczne podlegają zszyciu. Przepis § 6 ust. 2 stosuje się odpowiednio.