§ 6. - Wzór zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wzór deklaracji uproszczonej oraz sposób prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.74.668

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2006 r.
§  6. 
1. 
Karty ewidencji prowadzonej w formie książkowej podlegają zszyciu przed rozpoczęciem wypełniania.
2. 
Zszycie to opatruje się plombą przy użyciu plombownicy stosowanej w celu plombowania ewidencji prowadzonych przez organ celny, a ewidencję opisuje się przez wskazanie liczby kart oraz złożenie podpisu przez właściwego naczelnika urzędu celnego lub osobę przez niego upoważnioną. Karty ewidencji numeruje się kolejno od numeru jeden i opatruje stemplem podmiotu prowadzącego.