§ 5. - Wzór zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wzór deklaracji uproszczonej oraz sposób prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.74.668

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2006 r.
§  5. 
1. 
Ewidencja może być prowadzona:
1)
w formie książkowej albo
2)
z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych.
2. 
Ewidencję prowadzi się dla okresów obejmujących rok kalendarzowy. Dane w ewidencji wpisuje się chronologicznie.
3. 
Ewidencje powinny być przechowywane w miejscu odbioru wyrobów określonym w zezwoleniu, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy.