§ 4. - Wzór zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wzór deklaracji uproszczonej oraz sposób prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.74.668

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2006 r.
§  4. 
1. 
Wpisanie danych, o których mowa w § 3, do ewidencji powinno nastąpić niezwłocznie po odebraniu lub wysyłce wyrobów, nie później jednak niż następnego dnia po dokonaniu tych czynności.
2. 
Prowadzący ewidencję jest obowiązany do przekazywania właściwemu naczelnikowi urzędu celnego wyciągu z ewidencji, w terminie do siódmego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, zawierającego w szczególności:
1)
określenie ostatniej liczby porządkowej ewidencji w miesiącu, którego dotyczy wyciąg;
2)
opis wyrobów zawierający informację o naniesionych znakach akcyzy lub o oznakowaniu poprzez barwienie, w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ustawy, oraz o kodzie CN wyrobu;
3)
dane, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 i pkt 8-10.
3. 
Karty wyciągu powinny być opatrzone podpisem prowadzącego ewidencję.