§ 3. - Wzór zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wzór deklaracji uproszczonej oraz sposób prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.74.668

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2006 r.
§  3. 
1. 
Podmioty, o których mowa w § 1, zwane dalej "prowadzącymi ewidencję", prowadzą ewidencję wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, zwanych dalej "wyrobami", wykazując w niej aktualną ilość nabywanych wyrobów złożonych w miejscu przeznaczonym do ich odbierania oraz kwoty należnej do zapłaty akcyzy.
2. 
W ewidencji wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, zwanej dalej "ewidencją", określa się w szczególności:
1)
liczbę porządkową;
2)
numer i datę zezwolenia (w przypadku niezarejestrowanego handlowca, o którym mowa w art. 42 ust. 4 ustawy);
3)
numer i datę zgłoszenia o nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów;
4)
datę odbioru wyrobów;
5)
dane dotyczące odebranych wyrobów:
a)
opis wyrobów zawierający informację o naniesionych znakach akcyzy lub o oznakowaniu poprzez barwienie, w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ustawy, oraz o kodzie CN wyrobu,
b)
numery identyfikacyjne, liczbę i rodzaj opakowań,
c)
ilość wyrobów w jednostkach stosowanych przy wymiarze akcyzy,
d)
kwoty należnej do zapłaty akcyzy;
6)
dane niezbędne do ustalenia miejsca złożenia wyrobów, w szczególności znaki identyfikacyjne pojemników do składowania wyrobów, w przypadku ich stosowania;
7)
ilość i datę wysyłki wyrobów;
8)
łączną ilość odebranych wyrobów, według kodów CN, obliczoną narastająco od początku roku kalendarzowego;
9)
łączną kwotę należnej do zapłaty akcyzy dla poszczególnych wyrobów, według kodów CN, obliczoną narastająco od początku roku kalendarzowego;
10)
łączną ilość wysłanych wyrobów, według kodów CN, obliczoną narastająco od początku roku kalendarzowego.
3. 
Właściwy naczelnik urzędu celnego ustala sposób określania w ewidencji danych dotyczących rozliczania ubytków oraz ustalania salda ilościowego wyrobów.