§ 2. - Wzór zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wzór deklaracji uproszczonej oraz sposób prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.74.668

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2006 r.
§  2. 
Podmioty, o których mowa w art. 42 ust. 4, art. 55 ust. 1, art. 76 ust. 1 i art. 81 ust. 1 ustawy, składają deklarację uproszczoną na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.