§ 1. - Wzór zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wzór deklaracji uproszczonej oraz sposób prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.74.668

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2006 r.
§  1. 
Podmioty, o których mowa w art. 42 ust. 4 i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą", dokonują zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.