Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1069

| Akt oczekujący
Wersja od: 7 czerwca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 27 maja 2019 r.
w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1150 oraz z 2018 r. poz. 2159 i 2244) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór zbiorczej deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

PCC-4 ZBIORCZA DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

wzór

PCC-4/A INFORMACJA O POZOSTAŁYCH PODATNIKACH

wzór

PCC-4/B INFORMACJA O WYSOKOŚCI PODATKU NALEŻNEGO POSZCZEGÓLNYM GMINOM

wzór
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).