Wzór zawiadomienia osoby stosującej przemoc w rodzinie, wobec której został wydany nakaz lub zakaz, pozostawionego wobec niemożności doręczenia korespondencji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1994

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 listopada 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 5 listopada 2020 r.
w sprawie wzoru zawiadomienia osoby stosującej przemoc w rodzinie, wobec której został wydany nakaz lub zakaz, pozostawionego wobec niemożności doręczenia korespondencji

Na podstawie art. 18f ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 431 i 956) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wzór zawiadomienia osoby stosującej przemoc w rodzinie, wobec której został wydany nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, pozostawionego wobec niemożności doręczenia korespondencji.
Wzór zawiadomienia, o którym mowa w § 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2020 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR ZAWIADOMIENIA OSOBY STOSUJĄCEJ PRZEMOC W RODZINIE, WOBEC KTÓREJ ZOSTAŁ WYDANY NAKAZ NATYCHMIASTOWEGO OPUSZCZENIA WSPÓLNIE ZAJMOWANEGO MIESZKANIA I JEGO BEZPOŚREDNIEGO OTOCZENIA LUB ZAKAZ ZBLIŻANIA SIĘ DO MIESZKANIA I JEGO BEZPOŚREDNIEGO OTOCZENIA, POZOSTAWIONEGO WOBEC NIEMOŻNOŚCI DORĘCZENIA KORESPONDENCJI

wzór