Wzór zawiadomienia osoby stosującej przemoc w rodzinie, wobec której został wydany nakaz lub zakaz, umieszczanego na drzwiach mieszkania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1987

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 5 listopada 2020 r.
w sprawie wzoru zawiadomienia osoby stosującej przemoc w rodzinie, wobec której został wydany nakaz lub zakaz, umieszczanego na drzwiach mieszkania

Na podstawie art. 18d ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 431 i 956) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wzór zawiadomienia o wydaniu nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, wydanych wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie, umieszczanego na drzwiach mieszkania wobec niemożności doręczenia tego nakazu lub tego zakazu.
Wzór zawiadomienia, o którym mowa w § 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2020 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR ZAWIADOMIENIA O WYDANIU NAKAZU NATYCHMIASTOWEGO OPUSZCZENIA WSPÓLNIE ZAJMOWANEGO MIESZKANIA I JEGO BEZPOŚREDNIEGO OTOCZENIA LUB ZAKAZU ZBLIŻANIA SIĘ DO MIESZKANIA I JEGO BEZPOŚREDNIEGO OTOCZENIA, WYDANYCH WOBEC OSOBY STOSUJĄCEJ PRZEMOC W RODZINIE, UMIESZCZANEGO NA DRZWIACH MIESZKANIA WOBEC NIEMOŻNOŚCI DORĘCZENIA TEGO NAKAZU LUB TEGO ZAKAZU

wzór