Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1021

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie wzoru zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze lub rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

Na podstawie art. 23 ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze lub rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (VAT-21), stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Do dnia 31 grudnia 2019 r. może być stosowany wzór zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze lub rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, określony w załączniku do rozporządzenia uchylanego w § 3, z tym że nie jest wymagane opatrzenie zawiadomienia pieczątką podatnika lub osoby reprezentującej podatnika.
§  3.  Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze lub rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (Dz. U. poz. 538 oraz z 2007 r. poz. 1486).
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

VAT-21 ZAWIADOMIENIE NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO O WYBORZE MIEJSCA OPODATKOWANIA / O REZYGNACJI Z WYBORU MIEJSCA OPODATKOWANIA1) W PRZYPADKU SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ Z TERYTORIUM KRAJU

wzór
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).