Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1594 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 sierpnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie wzoru zaświadczenia, wzoru legitymacji weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, zwanej dalej "ustawą";
2) wzór legitymacji weterana-funkcjonariusza oraz wzór legitymacji weterana poszkodowanego-funkcjonariusza oraz tryb wydawania, wymiany oraz zwrotu tych legitymacji;
3) przypadki, w których weteran-funkcjonariusz i weteran poszkodowany-funkcjonariusz może dokonać wymiany posiadanej legitymacji.
§  2. 
1.  Zaświadczenie, o którym mowa w § 1 pkt 1, wydaje się na wniosek funkcjonariusza ubiegającego się o przyznanie statusu weterana-funkcjonariusza lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza.
2.  Wzór zaświadczenia jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych po wydaniu decyzji o przyznaniu statusu weterana-funkcjonariusza lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza wydaje w terminie, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy, odpowiednio legitymację weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza.
2.  Wzór legitymacji weterana-funkcjonariusza jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3.  Wzór legitymacji weterana poszkodowanego-funkcjonariusza jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  4. 
1.  Legitymacja weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza, zwana dalej "legitymacją", podlega wymianie w przypadku zniszczenia, uszkodzenia, a także konieczności zmiany danych w niej zawartych.
2.  Legitymację wymienia się na wniosek osoby uprawnionej, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
3.  Wniosek powinien zawierać oświadczenie o zniszczeniu, uszkodzeniu lub o zmianie danych zawartych w legitymacji.
4.  W przypadku wymiany legitymacji osoba uprawniona zwraca dotychczasową legitymację, która podlega anulowaniu.
§  5. 
1.  W przypadku utraty legitymacji minister właściwy do spraw wewnętrznych wydaje nową legitymację na wniosek osoby uprawnionej, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
2.  Wniosek powinien zawierać oświadczenie o utracie legitymacji.
3.  W przypadku odzyskania utraconej legitymacji osoba uprawniona zwraca dotychczasową legitymację, która podlega anulowaniu.
§  6.  Rejestr wydanych zaświadczeń, o których mowa w § 1 pkt 1, oraz legitymacji prowadzi komórka właściwa w sprawach osobowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

………………………………….

(miejscowość, data)

……………………………………….

(nazwa organu wydającego)

Nr ..............................

Na podstawie art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2017 r. poz. 60), oraz dokumentów ewidencyjnych, przedłożonych dokumentów i innych dowodów*) stwierdza się, że:

Pan/i ……………………………………………………………………………………...….

(imię i nazwisko, numer PESEL)

uczestniczył/a w działaniach poza granicami państwa ....................................................

.………………………………………………………………………………………………

(nazwa i rodzaj działania poza granicami państwa)

od ……………………………………………. do.............................................................

(dzień, miesiąc, rok) (dzień, miesiąc, rok)

i zajmował/a stanowisko ................................................................................................

(nazwa zajmowanego stanowiska służbowego

lub pełniona funkcja podczas udziału w działaniach poza granicami państwa)

……………………………..

(stopień, imię i nazwisko)

______

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZÓR LEGITYMACJI WETERANA-FUNKCJONARIUSZA

Wzór graficzny

wzór

Opis:

Legitymacja w postaci karty wykonanej z PVC w formacie według standardu ISO 7810 ID-1: 53,98 x 85,6 x 0,76 mm.

Awers legitymacji:

1. Tło w kolorze zielono-żółtym cieniowanym.

2. W lewym górnym rogu wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, w kolorze srebrnym.

3. Napisy w kolorze czarnym:

- po prawej stronie wizerunku orła: "RZECZPOSPOLITA POLSKA", poniżej "THE REPUBLIC OF POLAND", poniżej "MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI", poniżej "MINISTRY OF INTERIOR AND ADMINISTRATION",

- centralnie: "LEGITYMACJA WETERANA-FUNKCJONARIUSZA", poniżej "OFFICER VETERAN'S IDENTITY CARD",

- poniżej po lewej stronie miejsce na dokonanie wpisu nazwiska, a po prawej stronie "SERIA" i "NR" legitymacji oraz miejsce na dokonanie wpisu serii i numeru, poniżej po lewej stronie "NAZWISKO / SURNAME", po prawej stronie "SERIAL AND NUMBER", poniżej po lewej stronie miejsce na dokonanie wpisu imienia, poniżej "IMIĘ / FIRST NAME",

- poniżej "NR PESEL" oraz miejsce na dokonanie wpisu numeru PESEL, poniżej "PERSONAL NUMBER".

Rewers legitymacji:

1. Tło legitymacji w kolorze zielono-żółtym cieniowanym.

2. Napisy w kolorze czarnym:

- w górnej części z lewej strony: "Organ wydający legitymację / Issuing authority:", poniżej "MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI", poniżej "MINISTER OF INTERIOR AND ADMINISTRATION",

- poniżej po lewej stronie "data wydania:", miejsce na dokonanie wpisu daty wydania oraz "r.", poniżej "date of issue",

- poniżej centralnie "Ważna wraz z dowodem tożsamości", poniżej "Valid together with an ID Card".

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

WZÓR LEGITYMACJI WETERANA POSZKODOWANEGO-FUNKCJONARIUSZA

Wzór graficzny

wzór

Opis:

Legitymacja w postaci karty wykonanej z PVC w formacie według standardu ISO 7810 ID-1: 53,98 x 85,6 x 0,76 mm.

Awers legitymacji:

1. Tło w kolorze zielono-żółtym cieniowanym.

2. W lewym górnym rogu wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, w kolorze srebrnym.

3. Napisy w kolorze czarnym:

- po prawej stronie wizerunku orła: "RZECZPOSPOLITA POLSKA", poniżej "THE REPUBLIC OF POLAND", poniżej "MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI", poniżej "MINISTRY OF INTERIOR AND ADMINISTRATION",

- centralnie: "LEGITYMACJA WETERANA POSZKODOWANEGO-FUNKCJONARIUSZA", poniżej "SUFFERED OFFICER VETERAN'S IDENTITY CARD",

- poniżej po lewej stronie miejsce na dokonanie wpisu nazwiska, a po prawej stronie "SERIA" i "NR" legitymacji oraz miejsce na dokonanie wpisu serii i numeru, poniżej po lewej stronie "NAZWISKO / SURNAME", po prawej stronie "SERIAL AND NUMBER", poniżej po lewej stronie miejsce na dokonanie wpisu imienia, poniżej "IMIĘ / FIRST NAME",

- poniżej "NR PESEL" oraz miejsce na dokonanie wpisu numeru PESEL, poniżej "PERSONAL NUMBER".

Rewers legitymacji:

1. Tło legitymacji w kolorze zielono-żółtym cieniowanym.

2. Napisy w kolorze czarnym:

- w górnej części z lewej strony: "Organ wydający legitymację / Issuing authority:", poniżej "MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI", poniżej "MINISTER OF INTERIOR AND ADMINISTRATION",

- poniżej po lewej stronie "data wydania:", miejsce na dokonanie wpisu daty wydania oraz "r.", poniżej "date of issue",

- poniżej centralnie "Ważna wraz z dowodem tożsamości", poniżej "Valid together with an ID Card".

1 Obecnie działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U.2015.1897).