Wzór zaświadczenia potwierdzającego domniemanie, że cudzoziemiec jest ofiarą handlu ludźmi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.513

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego domniemanie, że cudzoziemiec jest ofiarą handlu ludźmi

Na podstawie art. 175 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463) zarządza się, co następuje:
1. 
Rozporządzenie określa wzór zaświadczenia potwierdzającego domniemanie, że cudzoziemiec jest ofiarą handlu ludźmi w rozumieniu art. 115 § 22 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).
2. 
Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

...........................................................

(organ wydający zaświadczenie)

...............................................

(miejscowość, data)

ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 170 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463) zaświadcza się, że istnieje domniemanie, że:

Pan/Pani .................................................................................................................................................................................

(imię (imiona) i nazwisko)

urodzony(-na) .......................................................................... w ..........................................................................................

(data urodzenia) (miejsce i państwo urodzenia)

obywatelstwo ................................................................................. płeć ...............................................................................

jest ofiarą handlu ludźmi w rozumieniu art. 115 § 22 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

W związku z powyższym pobyt wskazanej wyżej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny przez okres ważności wydanego zaświadczenia.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 3 miesięcy/4 miesięcy* od dnia jego wydania.

mp.

....................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko i podpis

osoby upoważnionej do wydania

zaświadczenia)

* Niepotrzebne skreślić.

Zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463) zaświadczenie jest ważne przez okres 3 miesięcy od dnia jego wydania, a w przypadku małoletniego cudzoziemca - przez okres 4 miesięcy od dnia jego wydania.

1 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).