Wzór zaświadczenia o zgłoszeniu się do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową lub w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową oraz wzór zaświadczenia o ukończeniu tych programów, a także wzorów pouczeń w związku z uczestnictwem osób stosujących przemoc domową w tych programach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1164

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 czerwca 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 20 czerwca 2023 r.
w sprawie wzoru zaświadczenia o zgłoszeniu się do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową lub w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu tych programów, a także wzorów pouczeń w związku z uczestnictwem osób stosujących przemoc domową w tych programach

Na podstawie art. 9b ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 oraz z 2023 r. poz. 289 i 535) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wzór zaświadczenia o zgłoszeniu się do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową lub programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;
2)
wzór zaświadczenia o ukończeniu programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową lub programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową;
3)
wzór pouczenia osoby stosującej przemoc domową o obowiązku niezwłocznego dostarczenia grupie diagnostyczno-pomocowej zaświadczeń, o których mowa w pkt 1 i 2;
4)
wzór pouczenia osoby stosującej przemoc domową o możliwości złożenia zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 2151, z późn. zm.).
Ustala się:
1)
wzór zaświadczenia o zgłoszeniu się do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową lub programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
wzór zaświadczenia o ukończeniu programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową lub programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową, który stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
wzór pouczenia osoby stosującej przemoc domową o obowiązku niezwłocznego dostarczenia grupie diagnostyczno-pomocowej zaświadczeń, który stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
wzór pouczenia osoby stosującej przemoc domową o możliwości złożenia zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń, który stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2023 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE NR

o zgłoszeniu się do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową lub programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE NR

o ukończeniu programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową lub programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

POUCZENIE OSOBY STOSUJĄCEJ PRZEMOC DOMOWĄ O OBOWIĄZKU NIEZWŁOCZNEGO DOSTARCZENIA GRUPIE DIAGNOSTYCZNO-POMOCOWEJ ZAŚWIADCZEŃ

1.
Zgłoszenie się do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową lub w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową jest potwierdzane wydaniem zaświadczenia przez starostę lub osobę upoważnioną.
2.
Zaświadczenie, o którym mowa w pkt 1, należy dostarczyć niezwłocznie do grupy diagnostyczno-pomocowej, która realizuje procedurę "Niebieskie Karty".
3.
Osoba stosująca przemoc domową jest obowiązana ukończyć program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową lub program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc domową.
4.
Ukończenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową lub programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową jest potwierdzane wydaniem zaświadczenia przez starostę lub osobę upoważnioną.
5.
Zaświadczenie, o którym mowa w pkt 4, należy dostarczyć niezwłocznie do grupy diagnostyczno-pomocowej, która realizuje procedurę "Niebieskie Karty".

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

POUCZENIE OSOBY STOSUJĄCEJ PRZEMOC DOMOWĄ O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU WYKROCZENIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 66C USTAWY Z DNIA 20 MAJA 1971 R. - KODEKS WYKROCZEŃ

1.
Osoba stosująca przemoc domową, skierowana do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową, jest obowiązana zgłosić się do uczestnictwa odpowiednio w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową oraz dostarczyć grupie diagnostyczno-pomocowej zaświadczenie o zgłoszeniu się do uczestnictwa w programie i zaświadczenie o jego ukończeniu.
2.
W przypadku niedostarczenia grupie diagnostyczno-pomocowej zaświadczenia o zgłoszeniu się osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową osoba stosująca przemoc domową zostanie przez grupę diagnostyczno-pomocową dwukrotnie, w odstępach maksymalnie 30-dniowych, wezwana do dostarczenia zaświadczenia.
3.
Po nieusprawiedliwionym niewykonaniu obowiązków określonych w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 oraz z 2023 r. poz. 289 i 535), tj. po niedostarczeniu zaświadczenia, o którym mowa w pkt 2, w terminie 90 dni od dnia doręczenia skierowania, o którym mowa w pkt 1, lub niedostarczeniu zaświadczenia o ukończeniu programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową lub programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową w terminie 30 dni od dnia jego ukończenia, zostaną podjęte czynności w celu złożenia zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 2151, z późn. zm.).
1 Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 416).