Wzór zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia. - Dz.U.2014.961 - OpenLEX

Wzór zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.961

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1
z dnia 4 lipca 2014 r.
w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia

Na podstawie art. 33 ust. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa wzór:
1)
zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych w krajowym transporcie drogowym lub w międzynarodowym transporcie drogowym wykraczających poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, zwanego dalej "zaświadczeniem na przewozy drogowe na potrzeby własne" - w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
wypisu z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, o którym mowa w pkt 1 - w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2.
Wzór zaświadczenia na przewozy drogowe osób na potrzeby własne w międzynarodowym transporcie drogowym na terytorium Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym jest określony w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 361/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 w odniesieniu do dokumentów dotyczących międzynarodowego autokarowego i autobusowego przewozu osób oraz uchylającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 2121/98 (Dz. Urz. UE L 107 z 10.04.2014, str. 39).
Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisy z tych zaświadczeń, wydane zgodnie z wzorami określonymi w przepisach dotychczas obowiązujących, zachowują swoją ważność przez okres, na który zostały wydane.
Formularze zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisy z tych zaświadczeń, wydrukowane według wzorów określonych w dotychczasowych przepisach, mogą być nadal stosowane, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2015 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE NR ........

na przewozy drogowe na potrzeby własne

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

WYPIS NR ........

1 Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz. U. Nr 6, poz. 41), które na podstawie art. 6 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. poz. 567 i 914) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.