Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1116

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 28 maja 2018 r.
w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuacji przez niego studiów

Na podstawie art. 148a ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuacji przez niego studiów, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

...........................................................................

(nazwa i adres jednostki(miejscowość i data)

prowadzącej studia)

ZAŚWIADCZENIE

o przyjęciu cudzoziemca na studia/

o kontynuacji przez cudzoziemca studiów1)

Zaświadcza się, że Pan/Pani.........................................................................................................

(imię i nazwisko)

urodzony(-na) dnia......................... r.w.....................................................................................

(data urodzenia)(miejsce urodzenia)

posiadający(-ca) obywatelstwo...........................................................................................................

legitymujący(-ca) się dokumentem tożsamości o nr.........................................................................

wydanym w...........................................................................................................................................

(państwo, które wydało dokument)

został(a) przyjęty(-ta) na okres od.................................... r.do............................. r.

(przewidywany czas trwania studiów)

na studia na poziomie2)......................................w formie3).........................................

na kierunku/w dyscyplinie naukowej albo artystycznej1)................................................................4)

na zasadach odpłatności/bez odpłatności1) i kontynuuje te studia na........................................5)

(semestr lub rok studiów)

Kształcenie na studiach rozpoczyna się/rozpoczęło się1) w dniu...................................................... r.

.........................................................................

(podpis kierownika jednostki prowadzącej studia)6)

____________________

1) Niewłaściwe skreślić.

2) Wpisać właściwe: pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite magisterskie, trzeciego stopnia.

3) Wpisać właściwe: stacjonarnej, niestacjonarnej.

4) Wpisać odpowiednio: w przypadku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów

magisterskich – nazwę kierunku studiów, w przypadku studiów trzeciego stopnia – nazwę dyscypliny naukowej albo

artystycznej, w której są prowadzone studia.

5) Uzupełnić w przypadku wydawania zaświadczenia o kontynuacji przez cudzoziemca studiów.

6) W przypadku studiów prowadzonych przez uczelnię podpis składa rektor, w przypadku studiów prowadzonych przez

inną jednostkę – kierownik jednostki.

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuowaniu przez niego studiów (Dz. U. poz. 1284), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 107).