Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1847

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia lub kształcenie w szkole doktorskiej o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjonarne lub kształcenie w szkole doktorskiej lub o kontynuacji przez niego studiów stacjonarnych lub kształcenia w szkole doktorskiej

Na podstawie art. 148a ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór zaświadczenia jednostki prowadzącej studia lub kształcenie w szkole doktorskiej o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjonarne lub kształcenie w szkole doktorskiej lub o kontynuacji przez niego studiów stacjonarnych lub kształcenia w szkole doktorskiej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r. 2

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE

o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjonarne/ kształcenie w szkole doktorskiej / o kontynuacji przez cudzoziemca studiów stacjonarnych/ kształcenia w szkole doktorskiej1), 2)

.............................................................................................................
(nazwa i adres jednostki prowadzącej

studia stacjonarne albo kształcenie

w szkole doktorskiej)

(miejscowość i data)

ZAŚWIADCZENIE

o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjonarne/ kształcenie w szkole doktorskiej /

o kontynuacji przez cudzoziemca studiów stacjonarnych/ kształcenia w szkole

doktorskiej1),2)

Zaświadcza się, że Pan/Pani ................................................................................................

(imię i nazwisko)

urodzony(-na) dnia ...................... r. w ....................................................................

(dd-mm-rrrr) (miejsce urodzenia)

posiadający(-ca) obywatelstwo ........................................................................................................

legitymujący(-ca) się dokumentem tożsamości ................................................................................

(rodzaj, seria i numer dokumentu)

wydanym w ...............................................................................................................................

(nazwa państwa, które wydało dokument)

został(a) przyjęty(-ta) na okres od ............................. r. do ............................. r.

(przewidywany czas trwania studiów stacjonarnych albo kształcenia w szkole

doktorskiej)

na studia stacjonarne/ kształcenie w szkole doktorskiej1) .................................................................3)

na kierunku/ w dyscyplinach naukowych albo artystycznych1) .........................................................4)

na zasadach odpłatności/bez odpłatności1) i kontynuuje te studia/ to kształcenie w szkole

doktorskiej1)

na ..........................................................................5)

(semestr lub rok studiów stacjonarnych albo

kształcenia w szkole doktorskiej)

Kształcenie na studiach stacjonarnych/ w szkole doktorskiej1) rozpoczyna się/ rozpoczęło się1)

w dniu ............................................ r.

________________________________

1) Niewłaściwe skreślić.

2) Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 577) przez pojęcie "szkoła doktorska" rozumie się, do dnia 31 grudnia 2023 r., również studia doktoranckie, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 650, 730, 912, 1000, 1115 i 1693), która utraciła moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 i 534).

3) W przypadku studiów stacjonarnych wpisać właściwe: pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite magisterskie.

4) Wpisać odpowiednio: w przypadku studiów stacjonarnych – nazwę kierunku studiów, w przypadku szkoły doktorskiej – nazwy dyscyplin naukowych albo artystycznych, w których jest prowadzone kształcenie.

5) Uzupełnić w przypadku wydawania zaświadczenia o kontynuacji przez cudzoziemca studiów stacjonarnych albo kształcenia w szkole doktorskiej.

Studia stacjonarne odbywają się/ kształcenie w szkole doktorskiej odbywa się1) w języku

..………....6)

na poziomie biegłości językowej ……………….……….…….7)

(wymagany poziom)

Nazwa programu finansowanego przez Unię Europejską lub przez państwa członkowskie Unii

Europejskiej, który promuje przemieszczanie się obywateli państw trzecich w Unii

Europejskiej lub w państwach członkowskich Unii Europejskiej uczestniczących w tym

programie lub porozumienia między przynajmniej dwiema instytucjami szkolnictwa wyższego

przewidującego mobilność wewnątrzunijną ……………….……………………………………8)

oraz nazwy i adresy jednostek prowadzących studia stacjonarne albo kształcenie w szkole

doktorskiej, objętych tym porozumieniem ……………………………………………………….

.………………………………………………………………...........……………………………………

Informacja o dotychczasowej realizacji toku studiów stacjonarnych i zaliczeniu wymaganych

programem studiów przedmiotów/ kształcenia w szkole doktorskiej i zaliczeniu wymaganych

programem kształcenia przedmiotów1), 5) …………………………………………….……..........

…………………………………………………………...........……………………………....………...9)

................................................................

(podpis kierownika jednostki prowadzącej studia

stacjonarne/ kształcenie w szkole doktorskiej)1),10)

________________________________

6) Wpisać język, w jakim odbywają się studia stacjonarne albo kształcenie w szkole doktorskiej.

7) Wpisać poziom biegłości językowej według Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) – Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ).

8) Uzupełnić w przypadku, gdy cudzoziemiec jest objęty programem finansowanym przez Unię Europejską lub przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, który promuje przemieszczanie się obywateli państw trzecich w Unii Europejskiej lub w państwach członkowskich Unii Europejskiej uczestniczących w tym programie lub porozumieniem między przynajmniej dwiema instytucjami szkolnictwa wyższego przewidującym mobilność wewnątrzunijną.

9) Uzupełnić informację o dotychczasowej realizacji toku studiów stacjonarnych i zaliczeniu wymaganych programem studiów przedmiotów albo kształcenia w szkole doktorskiej i zaliczeniu wymaganych programem kształcenia przedmiotów, w tym podać liczbę zaliczonych przedmiotów w każdym z zaliczonych dotychczas semestrów w odniesieniu do liczby przedmiotów przewidzianych do zaliczenia w tych semestrach. W przypadku zaświadczenia o kontynuacji przez cudzoziemca studiów stacjonarnych dołączyć wydruk karty okresowych osiągnięć studenta, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276, 447, 534, 577, 730, 823, 1655 i 1818), lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię tej karty, obrazujące dotychczasowy przebieg procesu kształcenia cudzoziemca w tej jednostce.

10) W przypadku wydawania zaświadczenia przez uczelnię podpis składa rektor albo osoba przez niego upoważniona, w przypadku wydawania zaświadczenia przez inną jednostkę – kierownik tej jednostki albo osoba przez niego upoważniona.

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1530).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia lub kształcenie w szkole doktorskiej o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjonarne lub kształcenie w szkole doktorskiej lub o kontynuacji przez niego studiów stacjonarnych lub kształcenia w szkole doktorskiej (Dz. U. poz. 1835), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 577).