Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2185

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 listopada 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendiów sportowych

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 i 1600) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa wzór zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendiów sportowych, o których mowa w art. 5, art. 31 ust. 1 i 2, art. 32 ust. 1 oraz art. 32a ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
§  2.  Wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  3.  Zaświadczenie, o którym mowa w § 1, wystawiane na wniosek osoby pobierającej stypendium sportowe złożony przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wydaje się według wzoru określonego w przepisach dotychczasowych.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2017 r. 2

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

.......................................................................... .........................................................

(podmiot wypłacający stypendium sportowe) (miejscowość, data)

Zaświadcza się, że ........................................................................................................................

(imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby pobierającej stypendium

sportowe, a w przypadku braku numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu

potwierdzającego tożsamość osoby pobierającej stypendium sportowe)

w okresie od ............................................. do ....................................................

(dzień, miesiąc, rok) (dzień, miesiąc, rok)

od ............................................ do ....................................................

(dzień, miesiąc, rok) (dzień, miesiąc, rok)

od ............................................ do ....................................................

(dzień, miesiąc, rok) (dzień, miesiąc, rok)

pobierał(a) stypendium sportowe na podstawie ...........................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(należy wskazać podstawę prawną pobierania stypendium sportowego określoną w art. 5, art. 31 ust. 1 i 2, art. 32 ust. 1 lub art. 32a ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463, z późn. zm.))

...............................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu podmiotu wypłacającego

stypendium sportowe)

1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendiów sportowych (Dz. U. poz. 933), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. poz. 1600).