Wzór zaproszenia, wzór formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.546

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 marca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 23 kwietnia 2014 r.
w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający

Na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463) zarządza się, co następuje:
Określa się:
1)
wzór zaproszenia, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
wzór formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
wysokość środków, które powinien posiadać zapraszający na pokrycie kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd.
1. 2
Zapraszający powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, przeznaczone dla niego samego, każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu oraz każdego zaproszonego cudzoziemca, co najmniej w wysokości 515 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca dla każdej z tych osób.
2.
Gdy okres, na który zapraszany jest cudzoziemiec, jest krótszy niż miesiąc, zapraszający powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z planowanym pobytem cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości, o której mowa w ust. 1, pomniejszonej proporcjonalnie w stosunku do liczby dni pobytu.
3.
Jeżeli zapraszający będący osobą fizyczną nie posiada środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z pobytem cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości, o której mowa w ust. 1, na cały okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uznaje się, że obowiązek posiadania takich środków finansowych jest spełniony, jeżeli zapraszający dysponuje w każdym miesiącu planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środkami finansowymi co najmniej w wysokości, o której mowa w ust. 1, przeznaczonymi dla niego samego, każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu oraz każdego zaproszonego cudzoziemca.
Gdy zapraszanym cudzoziemcem jest zstępny, wstępny lub małżonek zapraszającego, któreś z rodziców małżonka zapraszającego, któreś z rodzeństwa zapraszającego lub któreś z dzieci małżonka zapraszającego, zapraszający powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem zapraszanego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości co najmniej 200 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca. Przepis § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
1.
Zapraszający powinien posiadać również środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, w wysokości stanowiącej równowartość biletu do tego państwa, nie mniejsze jednak niż:
1)
200 złotych - w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską;
2)
500 złotych - w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa europejskiego innego niż określone w pkt 1;
3)
2.500 złotych - w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa nieeuropejskiego.
2.
Obowiązek posiadania środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania uważa się za spełniony, jeżeli zapraszający wykaże, że cudzoziemiec posiada bilet powrotny do państwa pochodzenia lub zamieszkania.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 r. 3

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  4 WZÓR ZAPROSZENIA

RZECZPOSPOLITA POLSKA/REPUBLIC OF POLAND/REPUBLIQUE DE POLOGNE

ZAPROSZEENIE/INVITATION/INVITATION

Zapraszający/The inviting person/La personne invitante

Imię (imiona) i nazwisko/Firma lub nazwa/Given name(s) and sumame/Legal business name or trading name/Prénom(s) et nom/Nom de la société ou le nom commercial
Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth/Date et lieu de naissance
Obywatelstwo/Nationality/Nationalité
Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości/REGON/Type, series and number of identity document/REGON No/Type, série et numéro de la piece d'identité/Numéro REGON
Adres zamieszkania/Adres siedziby/Place of residence/Head office address/Adresse de résidence/Adresse du siège
Numer telefonu/Telephone number/Numéro de téléphone
zaprasza na okres od/invites for a period from/invite pour une période dudo/to/au

Osoba zapraszana/The invitedperson/La personne invitée

Imię (imiona) i nazwisko/Given name(s) and sumame/Prénom(s) et nom
Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth/Date et lieu de naissance
Obywatelstwo/Nationality/Nationalité
Seria i numer dokumentu podróży/Series and number of travel document/Série et numéro du document de voyage
Adres zamieszkania /Place of residence/Adresse de résidence
Stopień pokrewieństwa z zapraszającym/Degree of kinship with the inviting person/Lien de parenté avec la personne invitante
Płeć/Sex/Sexe
Cel pobytu/Purpose of stay/Motif du séjour
Adres miejsca zakwaterowania/Adress of accommodation/Adresse du lieu d'hébergement
Nazwa organu, który dokonał wpisu do ewidencji zaproszeń/Name of the authority which made the entry into the register of invitations/Nom de l'autorite qui a introduit les données dans le registre des invitations
Data i numer wpisu do ewidencji zaproszeń/ Date and number of the entry in the register of invitations /Date et numero de l'inscription dans le registre des invitations
Zaproszenie ważne od/Invitation valid from/Invitation valable dudo/to/au
Zapraszający zapewnia cudzoziemcowi zakwaterowanie we własnym lokalu mieszkalnym /The inviting person provides the foreigner with accommodation in his/her dwelling/La personne invitante garantit d'héberger l'étranger à son domicileTAK/YES/OUINIE/NO/NON
Zapraszający jest obowiązany do pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania, wyżywienia i ewentualnego leczenia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów wydania i wykonania decyzji o zobowiązaniu do powrotu.

The inviting person shall be obliged to cover the costs connected with the stay of the foreigner, including the costs of accommodation, board and possible medical treatment, the costs of return travel to the country of origin or residence, or the costs of transit to a third country which shall grant him/her leave to enter, as well as the costs of issuance and enforcement of the decision on foreigner's obligation to return.

La personne invitante est tenue de couvrir les frais de séjour de l'étranger, y compris les frais d'hébergement, de la nourriture et d'un éventuel traitement médical, les frais du voyage de retour au pays d'origine ou de résidence ou les frais liés au transfert vers un pays tiers autorisant l'étranger à entrer sur son territoire ainsi que les coûts liés à la prise et à l'exécution de la décision obligeant l'étranger de retourner.

Pieczęć i podpis upoważnionego pracownika organu/Official stamp and signature of authorized person/Cachet officiel et signature de la personne autorisée

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR FORMULARZA

WNIOSKU O WPISANIE ZAPROSZENIA DO EWIDENCJI ZAPROSZEŃ

1 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).
2 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2016 r. (Dz.U.2016.289) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 marca 2016 r.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie wzoru zaproszenia potwierdzającego posiadanie wystarczających środków utrzymania na czas trwania planowanego pobytu oraz na powrót do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub na tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń (Dz. U. Nr 114, poz. 768), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 520 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463).
4 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 maja 2015 r. (Dz.U.2015.741) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2015 r.