Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego. - Dz.U.2022.1712 - OpenLEX

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1712

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 16 sierpnia 2022 r.
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego

Na podstawie art. 2 ust. 19 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO

wzór
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).