§ 4. - Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. - Dz.U.2022.374 - OpenLEX

§ 4. - Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.374

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2022 r.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. poz. 2), które zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 202) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.