Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2

Akt utracił moc
Wersja od: 3 stycznia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 3 stycznia 2022 r.
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego

Na podstawie art. 2 ust. 18 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO

wzór

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).