Wzór wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2443

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 stycznia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 24 listopada 2022 r.
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127 i 2243) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 2  

WZÓR

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU ELEKTRYCZNEGO

wzór

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Załącznik zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 13 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.111) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 stycznia 2023 r.