Wzór wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej. - Dz.U.2019.2109 - OpenLEX

Wzór wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2109

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej

Na podstawie art. 42b ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

WIS-W WNIOSEK O WYDANIE WIĄŻĄCEJ INFORMACJI STAWKOWEJ

wzór

WIS-W/A ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WYDANIE WIĄŻĄCEJ INFORMACJI STAWKOWEJ

wzór
1 Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 1841).