Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2420 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 kwietnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 12 grudnia 2014 r.
w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej

Na podstawie art. 7e ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, 60, 937 i 2216) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

ZAŁĄCZNIK 2  

WIA-WN WNIOSEK O WYDANIE WIĄŻĄCEJ INFORMACJI AKCYZOWEJ (WIA)

wzór
1 Obecnie działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Rozwoju i Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz.U.2016.1595).
2 Załącznik zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.783) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 2018 r.