Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.188 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 lutego 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku

Na podstawie art. 14b § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wzór wniosku o wydanie w indywidualnej sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej), zwanego dalej "wnioskiem";
2) sposób uiszczenia opłaty od wniosku.
§  2.  Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  3.  Opłatę od wniosku uiszcza się gotówką w kasie organu właściwego do wydania interpretacji indywidualnej lub na jego rachunek.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2007 r.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1342 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 35.

ZAŁĄCZNIK

ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

wzór

Załącznik

ORD-IN/A

wzór