Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.352

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek

Na podstawie art. 14a § 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wzór wniosku o wydanie interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego (interpretacji ogólnej), zwanego dalej "wnioskiem";
2) sposób uiszczenia opłaty za wniosek.
§  2.  Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  3.  Opłatę za wniosek uiszcza się na rachunek Krajowej Informacji Skarbowej.
§  4.  Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz. U. z 2016 r. poz. 15).
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.

ZAŁĄCZNIK

ORD-OG WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI OGÓLNEJ

wzór

ORD-OG/A ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WYDANIE INTERPRETACJI OGÓLNEJ

wzór

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).