Wzór wniosku o wydanie dokumentów przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.162.1572

Akt utracił moc
Wersja od: 10 marca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 14 sierpnia 2003 r.
w sprawie wzoru wniosku o wydanie dokumentów przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych

Na podstawie art. 364 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 i Nr 125, poz. 1368, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 42, poz. 363) zarządza się, co następuje:
Ustala się wzór wniosku o wydanie odpisu księgi wieczystej oraz zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2003 r.

ZAŁĄCZNIK  1

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ODPISU KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ ZAŚWIADCZENIA O ZAMKNIĘCIU KSIĘGI WIECZYSTEJ

wzór
1 Załącznik zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 6 lutego 2009 r. (Dz.U.09.29.188) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 marca 2009 r.