Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2421

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców, wzoru tego certyfikatu i jego opisu oraz wysokości jednostkowych stawek opłat pobieranych przez jednostkę certyfikującą przedsiębiorców 2

Na podstawie art. 34 ust. 7 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1951) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wzór wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców;
2) wzór certyfikatu dla przedsiębiorców i jego opis;
3) wysokość jednostkowych stawek opłat za:
a) rozpatrzenie wniosku o wydanie albo odwieszenie certyfikatu dla przedsiębiorców,
b) wydanie albo odwieszenie certyfikatu dla przedsiębiorców,
c) dokonanie wpisu do rejestru wydanych, zawieszonych, odwieszonych i cofniętych certyfikatów dla przedsiębiorców.
§  2.  Wzór wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Wzór certyfikatu dla przedsiębiorców jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2.  Certyfikat dla przedsiębiorców ma postać kartki papieru w formacie A4, zalaminowanej folią zabezpieczającą. Certyfikat dla przedsiębiorcy zawiera imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki certyfikującej przedsiębiorców oraz miejscowość i datę wydania certyfikatu.
§  4.  Jednostkowa stawka opłaty za:
1) rozpatrzenie wniosku o wydanie albo odwieszenie certyfikatu dla przedsiębiorców wynosi 10% wynagrodzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, zwanej dalej "ustawą";
2) wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców wynosi 35% wynagrodzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy;
3) odwieszenie certyfikatu dla przedsiębiorców wynosi 10% wynagrodzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy;
4) dokonanie wpisu do rejestru wydanych, zawieszonych, odwieszonych i cofniętych certyfikatów dla przedsiębiorców wynosi 5% wynagrodzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy.
§  5.  Wnioski o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców złożone według wzoru określonego w przepisach dotychczasowych, a nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uważa się za złożone według wzoru określonego w niniejszym rozporządzeniu.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 2017 r. 3

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WNIOSEK O WYDANIE CERTYFIKATU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

I. NAZWA WNIOSKODAWCY

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

II. SIEDZIBA LUB ADRES WYKONYWANEJ DZIAŁALNOŚCI

(siedziba - w przypadku osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, adres wykonywania działalności - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

III. NUMER INDENTYFIKACJI PODATKOWEJ

(jeżeli został nadany)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

IV. NUMER WPISU DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

(jeżeli wnioskodawca podlega wpisowi do tego rejestru)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

V. PROSZĘ O WYDANIE CERTYFIKATU W ZAKRESIE*)

 stacjonarne urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła zawierające fluorowane gazy cieplarniane

 instalacja □ naprawa, konserwacja lub serwisowanie □ likwidacja

 stacjonarne systemy ochrony przeciwpożarowej zawierające fluorowane gazy cieplarniane

 instalacja □ naprawa, konserwacja lub serwisowanie □ likwidacja

VI. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że jako przedsiębiorca będę wykonywać czynności zgodnie z zakresem certyfikatu dla przedsiębiorców określonym w punkcie V wniosku.

............................., dnia ..................

(podpis)

Objaśnienie:

*) Zaznaczyć zakres prowadzonej działalności na podstawie art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1951).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

...........................................................................................................

(logo jednostki(nazwa i adres jednostki

certyfikującej przedsiębiorców)certyfikującej przedsiębiorców)

CERTYFIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

NR XXXXXXXXX - XXXXXX

wydany na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1951).

Potwierdza się, że przedsiębiorca:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(nazwa/imię i nazwisko przedsiębiorcy)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(siedziba - w przypadku osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, adres wykonywania działalności - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)

.......................................................................................................................................................

(numer identyfikacji podatkowej - jeżeli został nadany)

.......................................................................................................................................................

(numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - jeżeli przedsiębiorca podlega wpisowi do tego rejestru)

spełnił wymagania rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiającego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 301 z 18.11.2015, str. 28) lub rozporządzenia Komisji (WE) nr 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 12) oraz ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1951) i jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie*)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................., dnia ......................................................................................

(miejscowość) (data)(imię i nazwisko oraz podpis kierownika

 jednostki certyfikującej przedsiębiorców)

Objaśnienie:

*) Należy wskazać zakres działalności, do której wykonywania jest uprawniony przedsiębiorca, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1951).

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).
2 Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu:

1) rozporządzenia Komisji (WE) nr 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 12);

2) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiającego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 301 z 18.11.2015, str. 28).

3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców, wzoru tego certyfikatu i jego opisu oraz wysokości jednostkowych stawek opłat pobieranych przez jednostkę certyfikującą przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2119), które zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1567) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.