Wzór wniosku o wpis podmiotu do rejestru weryfikatorów środowiskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.247.1842

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie wzoru wniosku o wpis podmiotu do rejestru weryfikatorów środowiskowych

Na podstawie art. 3 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 70, poz. 631, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 oraz z 2007 r. Nr 93, poz. 621) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa wzór wniosku o wpis podmiotu do rejestru weryfikatorów środowiskowych.
2.
Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis podmiotu do rejestru weryfikatorów środowiskowych oraz wzorów dokumentów, formy, częstotliwości i terminów przekazywania informacji z rejestru wojewódzkiego do rejestru krajowego (Dz. U. Nr 94, poz. 930).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU WERYFIKATORÓW ŚRODOWISKOWYCH