Wzór wniosku o wpis oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów... - Dz.U.2007.2.23 - OpenLEX

Wzór wniosku o wpis oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz wzór wniosku o zmianę opisu napoju spirytusowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.2.23

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 stycznia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 19 grudnia 2006 r.
w sprawie wzoru wniosku o wpis oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz wzoru wniosku o zmianę opisu napoju spirytusowego

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. Nr 208, poz. 1539) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór wniosku o:
1)
wpis oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
zmianę opisu napoju spirytusowego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WNIOSEK O WPIS OZNACZENIA GEOGRAFICZNEGO NAPOJU SPIRYTUSOWEGO NA KRAJOWĄ LISTĘ CHRONIONYCH OZNACZEŃ GEOGRAFICZNYCH NAPOJÓW SPIRYTUSOWYCH

I. Dane wnioskodawcy

1. Imię i nazwisko albo nazwa:

2. Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres:

3. Adres do korespondencji:

Telefon:

Faks:

E-mail:

4. Imię i nazwisko osoby działającej w imieniu wnioskodawcy:

5. Adres do korespondencji osoby działającej w imieniu wnioskodawcy:

II. Opis napoju spirytusowego

1. Nazwa napoju spirytusowego:

2. Ośmiocyfrowy kod Scalonej Nomenklatury CN:

3. Informacje dotyczące właściwości i cech charakterystycznych napoju spirytusowego, w szczególności informacje dotyczące:

- smaku,

- zapachu,

- barwy,

- parametrów fizykochemicznych,

- zawartości alkoholu.

4. Obszar geograficzny:

Należy dokładnie określić granice obszaru, do którego odnosi się oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego.

5. Szczególne właściwości lub cechy charakterystyczne napoju spirytusowego, do którego odnosi się oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego:

Należy przedstawić elementy uzasadniające związek między właściwościami i cechami charakterystycznymi napoju spirytusowego a oddziaływaniem czynników naturalnych lub ludzkich, pochodzeniem z miejsca, miejscowości, regionu lub terytorium, do którego nawiązuje jego nazwa.

Należy przedstawić związek między wszystkimi etapami produkcji, w trakcie których napój spirytusowy uzyskuje swoje cechy charakterystyczne i ostateczne właściwości, a miejscem, miejscowością, regionem lub terytorium, na którym się one odbywają i do którego nawiązuje jego nazwa.

6. Metoda produkcji napoju spirytusowego:

Metoda produkcji nie może być utrzymywana w tajemnicy. Producenci nienależący do grupy, która złożyła wniosek o rejestrację, mogą produkować i wykorzystywać zarejestrowaną nazwę, jeżeli wykażą, że produkują ten napój spirytusowy zgodnie z opisem.

III. Streszczenie opisu napoju spirytusowego:

1. Nazwa napoju spirytusowego:

2. Ośmiocyfrowy kod Scalonej Nomenklatury CN:

3. Informacje dotyczące właściwości i cech charakterystycznych napoju spirytusowego:

4. Obszar geograficzny:

5. Szczególne właściwości lub cechy charakterystyczne napoju spirytusowego, do którego odnosi się oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego:

6. Metoda produkcji napoju spirytusowego:

Data: Podpis:

IV. Wykaz dokumentów dołączonych do wniosku:

Lp.Nazwa dokumentu:

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

WNIOSEK O ZMIANĘ OPISU NAPOJU SPIRYTUSOWEGO

I. Dane wnioskodawcy

1. Imię i nazwisko albo nazwa:

2. Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres:

3. Adres do korespondencji:

Telefon:

Faks:

E-mail:

4. Imię i nazwisko osoby działającej w imieniu wnioskodawcy:

5. Adres do korespondencji osoby działającej w imieniu wnioskodawcy:

II. Opis napoju spirytusowego

1. Nazwa napoju spirytusowego:

2. Ośmiocyfrowy kod Scalonej Nomenklatury CN:

3. Informacje dotyczące właściwości i cech charakterystycznych napoju spirytusowego, w szczególności informacje dotyczące:

- smaku,

- zapachu,

- barwy,

- parametrów fizykochemicznych,

- zawartości alkoholu.

4. Obszar geograficzny:

Należy dokładnie określić granice obszaru, do którego odnosi się oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego.

5. Szczególne właściwości lub cechy charakterystyczne napoju spirytusowego, do którego odnosi się oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego:

Należy przedstawić elementy uzasadniające związek między właściwościami i cechami charakterystycznymi napoju spirytusowego a oddziaływaniem czynników naturalnych lub ludzkich, pochodzeniem z miejsca, miejscowości, regionu lub terytorium, do którego nawiązuje jego nazwa.

Należy przedstawić związek między wszystkimi etapami produkcji, w trakcie których napój spirytusowy uzyskuje swoje cechy charakterystyczne i ostateczne właściwości, a miejscem, miejscowością, regionem lub terytorium, na którym się one odbywają i do którego nawiązuje jego nazwa.

6. Metoda produkcji napoju spirytusowego:

Metoda produkcji nie może być utrzymywana w tajemnicy. Producenci nienależący do grupy, która złożyła wniosek o rejestrację, mogą produkować i wykorzystywać zarejestrowaną nazwę, jeżeli wykażą, że produkują ten napój spirytusowy zgodnie z opisem.

III. Streszczenie opisu napoju spirytusowego:

1. Nazwa napoju spirytusowego:

2. Ośmiocyfrowy kod Scalonej Nomenklatury CN:

3. Informacje dotyczące właściwości i cech charakterystycznych napoju spirytusowego:

4. Obszar geograficzny:

5. Szczególne właściwości lub cechy charakterystyczne napoju spirytusowego, do którego odnosi się oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego:

6. Metoda produkcji napoju spirytusowego:

IV. Zmiany w opisie:

1. Należy zaznaczyć, które części opisu uległy zmianie:

Nazwa napoju spirytusowego
Ośmiocyfrowy kod Nomenklatury Scalonej CN
Informacje dotyczące właściwości lub cech charakterystycznych napoju spirytusowego
Obszar geograficzny
Szczególne właściwości lub cechy charakterystyczne napoju spirytusowego, do którego odnosi się oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego
Metoda produkcji napoju spirytusowego

2. Należy opisać wprowadzone zmiany oraz przyczyny ich wprowadzenia:

Data: Podpis:

V. Wykaz dokumentów dołączonych do wniosku:

Lp.Nazwa dokumentu:
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).