Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.598

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 2015 r.
§  1.  Określa się wzór wniosku o wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji, stanowiący załącznik do rozporządzenia.