Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.598

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI 1
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór wniosku o wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2015 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU WYTWÓRCÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W ZAKRESIE MAŁYCH INSTALACJI

Wniosek o wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji1)

Wpis po raz pierwszy2)

Aktualizacja danych2)

1. Oznaczenie wytwórcy

1

Nazwa wytwórcy3)

2

Siedziba wytwórcy:

Ulica, nr domu, nr mieszkania

3

Miejscowość

4

Kod pocztowy

5

Poczta

6

Gmina

7

Powiat

8

Województwo

9

Telefon

10

Faks

11

E-mail

12

Numer REGON4)

13

Numer NIP4)

14

Numer wpisu wytwórcy we właściwym rejestrze5)

15

Adres do korespondencji:6)

Ulica, nr domu, nr mieszkania

16

Miejscowość

17

Kod pocztowy

18

Poczta

19

Gmina

20

Powiat

21

Województwo

2. Dane osoby uprawnionej do reprezentowania wytwórcy7)

1

Imię i nazwisko

2

Adres zamieszkania:8)

Ulica, nr domu, nr mieszkania

3

Miejscowość

4

Kod pocztowy

5

Poczta

6

Gmina

7

Powiat

8

Województwo

9

Telefon8)

3. Informacje dotyczące wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji

1

Rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej9)

2

Zakres wykonywanej działalności gospodarczej10)

3

Miejsca wykonywania działalności gospodarczej

1.

2.

3.

4.

5.

4

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

4. Opis małej instalacji

1

Rodzaj małej instalacji11)

2

Łączna moc zainstalowana elektryczna (kW)12)

3

Moc osiągalna cieplna w skojarzeniu (kW)12)

miejsce i data sporządzenia wniosku

podpis wytwórcy albo osoby upoważnionej do reprezentowania wytwórcy ze

wskazaniem imienia i nazwiska oraz zajmowanego stanowiska

Objaśnienia:

1) Do wniosku należy dołączyć oświadczenia, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

2) Niepotrzebne skreślić.

3) Przedsiębiorca wskazuje nazwę w brzmieniu zgodnym z wpisem do właściwego rejestru – rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej.

4) Przedsiębiorca podaje numer NIP oraz numer REGON, jeżeli został nadany.

5) Przedsiębiorca podaje numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

6) Należy wypełnić, jeśli adres do korespondencji jest inny niż adres siedziby wytwórcy.

7) Należy wypełnić, jeżeli taka osoba została wyznaczona przez wytwórcę.

8) Należy podać adres lub telefon.

9) Należy podać kod PKD.

10) Należy podać opis działalności wymienionej w odpowiedniej podklasie klasyfikacji PKD.

11) Należy podać kod literowy odpowiadający danemu rodzajowi małej instalacji wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej:

hydroenergię – „WO”

energię wiatru – „WI”

energię geotermalną - „GE”

energię promieniowania słonecznego – „PV”

biogaz inny niż biogaz rolniczy – „BG”

biomasę – „BM”

mieszanki biopłynów z innymi paliwami – „BP”.

12) Należy podać łączną moc zainstalowaną elektryczną lub moc osiągalną cieplną w skojarzeniu.

1 Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).