Wzór wniosku o wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.598

Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI 1
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór wniosku o wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2015 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU WYTWÓRCÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W ZAKRESIE MAŁYCH INSTALACJI

Wniosek o wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji1)
Wpis po raz pierwszy2)
Aktualizacja danych2)
1. Oznaczenie wytwórcy
1Nazwa wytwórcy3)
2Siedziba wytwórcy:Ulica, nr domu, nr mieszkania
3Miejscowość
4Kod pocztowy
5Poczta
6Gmina
7Powiat
8Województwo
9Telefon
10Faks
11E-mail
12Numer REGON4)
13Numer NIP4)
14Numer wpisu wytwórcy we właściwym rejestrze5)
15Adres do korespondencji:6)Ulica, nr domu, nr mieszkania
16Miejscowość
17Kod pocztowy
18Poczta
19Gmina
20Powiat
21Województwo
2. Dane osoby uprawnionej do reprezentowania wytwórcy7)
1Imię i nazwisko
2Adres zamieszkania:8)Ulica, nr domu, nr mieszkania
3Miejscowość
4Kod pocztowy
5Poczta
6Gmina
7Powiat
8Województwo
9Telefon8)
3. Informacje dotyczące wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji
1Rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej9)
2Zakres wykonywanej działalności gospodarczej10)
3Miejsca wykonywania działalności gospodarczej1.
2.
3.
4.
5.
4Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
4. Opis małej instalacji
1Rodzaj małej instalacji11)
2Łączna moc zainstalowana elektryczna (kW)12)
3Moc osiągalna cieplna w skojarzeniu (kW)12)
miejsce i data sporządzenia wnioskupodpis wytwórcy albo osoby upoważnionej do reprezentowania wytwórcy ze

wskazaniem imienia i nazwiska oraz zajmowanego stanowiska

Objaśnienia:

1) Do wniosku należy dołączyć oświadczenia, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

2) Niepotrzebne skreślić.

3) Przedsiębiorca wskazuje nazwę w brzmieniu zgodnym z wpisem do właściwego rejestru – rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej.

4) Przedsiębiorca podaje numer NIP oraz numer REGON, jeżeli został nadany.

5) Przedsiębiorca podaje numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

6) Należy wypełnić, jeśli adres do korespondencji jest inny niż adres siedziby wytwórcy.

7) Należy wypełnić, jeżeli taka osoba została wyznaczona przez wytwórcę.

8) Należy podać adres lub telefon.

9) Należy podać kod PKD.

10) Należy podać opis działalności wymienionej w odpowiedniej podklasie klasyfikacji PKD.

11) Należy podać kod literowy odpowiadający danemu rodzajowi małej instalacji wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej:

hydroenergię – "WO"

energię wiatru – "WI"

energię geotermalną - "GE"

energię promieniowania słonecznego – "PV"

biogaz inny niż biogaz rolniczy – "BG"

biomasę – "BM"

mieszanki biopłynów z innymi paliwami – "BP".

12) Należy podać łączną moc zainstalowaną elektryczną lub moc osiągalną cieplną w skojarzeniu.

1 Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).