Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1286

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 42, 60 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU WYTWÓRCÓW ENERGII W MAŁEJ INSTALACJI*)

grafika

1 Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji (Dz. U. poz. 598), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2018 r. zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy - Prawo energetyczne (Dz. U. poz. 2365).