§ 2. - Wzór wniosku o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku albo o zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców oraz wzór wniosku o przedłużenie okresu pobytu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku albo areszcie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.680

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 kwietnia 2019 r.
§  2. 
Wnioski, o których mowa w § 1, złożone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia według dotychczasowych wzorów zachowują ważność.