Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.196

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 lutego 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 10 lutego 2016 r.
w sprawie wzoru wniosku o udzielenie wsparcia kredytobiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz. U. poz. 1925) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa wzór wniosku o udzielenie wsparcia dla kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, wraz z oświadczeniami, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, oraz pouczeniem o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, a także o skutkach otrzymania nienależnego wsparcia.
§  2.  Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 lutego 2016 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA DLA KREDYTOBIORCY1) ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ, KTÓRY ZACIĄGNĄŁ KREDYT MIESZKANIOWY2)

wzór

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).