Wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2447 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 marca 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.
Wzór wniosku, o którym mowa w § 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2022 r.

ZAŁĄCZNIK 2  

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY PRZYBYWAJĄCYMNA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIAMI WOJENNYMI PROWADZONYMI NA TERYTORIUM UKRAINY

wzór

Załącznik

Karta osoby przyjętej do zakwaterowania

wzór
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Załącznik zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 lutego 2024 r. (Dz.U.2024.297) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 marca 2024 r.