Wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.608

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 listopada 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.
Wzór wniosku, o którym mowa w § 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2022 r.

ZAŁĄCZNIK 2  

Wniosek oświadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

wzór

Załącznik

Karta osoby przyjętej do zakwaterowania

wzór
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Załącznik:

- zmieniony przez obwieszczenie z dnia 17 marca 2022 r. (Dz.U.2022.617) o sprostowaniu błędu z dniem 17 marca 2022 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.941) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 2022 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 października 2022 r. (Dz.U.2022.2226) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 2022 r.