§ 9. - Wzór wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt oraz zawartość planu tego działania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.181.1878

Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 2004 r.
§  9.
W przypadku realizacji pakietu ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich, plan działalności rolno-środowiskowej, oprócz informacji ogólnych wymienionych w § 2, zawiera następujące informacje szczegółowe:
1)
wskazanie zadań realizowanych w ramach pakietu;
2)
dane dotyczące gatunku i rasy zwierząt;
3)
datę założenia stada;
4)
aktualną liczbę utrzymywanych zwierząt;
5)
opis kierunku rozwoju stada i planowany stan docelowy.