§ 8. - Wzór wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt oraz zawartość planu tego działania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.181.1878

Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 2004 r.
§  8.
W przypadku realizacji pakietu strefy buforowe, plan działalności rolno-środowiskowej, oprócz informacji ogólnych wymienionych w § 2, zawiera następujące informacje szczegółowe:
1)
wskazanie zadań realizowanych w ramach pakietu;
2)
charakterystykę strefy buforowej, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 13 do rozporządzenia;
3)
zalecenia dotyczące zakładania i pielęgnacji strefy buforowej, w tym dobór gatunków traw i roślin zielnych, typ i częstotliwość zabiegów agrotechnicznych.