§ 6. - Wzór wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt oraz zawartość planu tego działania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.181.1878

Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 2004 r.
§  6.
W przypadku realizacji pakietu utrzymanie pastwisk ekstensywnych, plan działalności rolno-środowiskowej, oprócz informacji ogólnych wymienionych w § 2, zawiera następujące informacje szczegółowe:
1)
wskazanie zadań realizowanych w ramach pakietu;
2)
opis zbiorowiska roślinnego pastwiska: typ zbiorowiska, gatunki charakterystyczne i chronione występujące w danym zbiorowisku, dotychczasowy sposób użytkowania pastwiska, poziom wód gruntowych, występowanie zalewów pastwisk i sposób regulacji stosunków wodnych;
3)
wskazanie sezonu pastwiskowego oraz określenie sposobu prowadzenia wypasu, sposobu dostarczania wody wypasanym zwierzętom i zabezpieczenia miejsc lęgowych ptaków;
4)
plan wypasów bydła, koni, owiec lub kóz, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 11 do rozporządzenia;
5)
poziom planowanego nawożenia i wapnowania lub informację o zastosowaniu selektywnego i miejscowego niszczenia uciążliwych chwastów, wraz z uzasadnieniem celowości zastosowania tych zabiegów.