§ 5. - Wzór wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt oraz zawartość planu tego działania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.181.1878

Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 2004 r.
§  5.
W przypadku realizacji pakietu utrzymanie łąk ekstensywnych, plan działalności rolno-środowiskowej, oprócz informacji ogólnych wymienionych w § 2, zawiera następujące informacje szczegółowe:
1)
wskazanie zadań realizowanych w ramach pakietu;
2)
opis zbiorowiska roślinnego łąki: typ zbiorowiska, gatunki charakterystyczne i chronione występujące w danym zbiorowisku, dotychczasowy sposób użytkowania łąki, poziom wód gruntowych i sposób regulacji stosunków wodnych;
3)
opis planowanych metod wykaszania i zbioru ściętej trawy - metoda ręczna lub mechaniczna, w tym schemat prowadzenia kosiarki podczas wykaszania;
4)
plan wypasów, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 11 do rozporządzenia - w przypadku użytkowania przemiennego łąk;
5)
poziom planowanego nawożenia, wraz z uzasadnieniem celowości jego zastosowania.