§ 3. - Wzór wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt oraz zawartość planu tego działania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.181.1878

Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 2004 r.
§  3.
W przypadku realizacji pakietu rolnictwo zrównoważone, plan działalności rolno-środowiskowej, oprócz informacji ogólnych wymienionych w § 2, zawiera następujące informacje szczegółowe:
1)
wskazanie zadań realizowanych w ramach pakietu;
2)
planowane zmianowanie roślin uprawnych w okresie realizacji programu rolno-środowiskowego, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 6 do rozporządzenia;
3)
planowane dawki azotu na ha gruntów ornych i trwałych użytków zielonych, wraz z saldem bilansu azotu, oraz pokrycie zapotrzebowania na azot w gospodarstwie rolnym, obliczone przy użyciu programu komputerowego udostępnionego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opracowane zgodnie z tabelami stanowiącymi załącznik nr 7 do rozporządzenia.