§ 2. - Wzór wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt oraz zawartość planu tego działania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.181.1878

Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 2004 r.
§  2.
Plan działania "wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt", zwany dalej "planem działalności rolno-środowiskowej", zawiera następujące informacje ogólne:
1)
dane producenta rolnego:
a)
imię i nazwisko albo nazwę,
b)
określenie miejsca zamieszkania i adresu albo siedziby i adresu,
c)
numer identyfikacyjny nadany zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76);
2)
wykaz działań realizowanych przez producenta rolnego, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
3)
wykaz pakietów lub wariantów realizowanych przez producenta rolnego w ramach planu działalności rolno-środowiskowej;
4)
szacunkową wysokość płatności rolno-środowiskowej za realizację poszczególnych pakietów lub wariantów, obliczoną zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia;
5)
dane dotyczące stref i obszarów, na których są położone działki rolne objęte planem działalności rolno-środowiskowej:
a)
kod i nazwę strefy priorytetowej - w przypadku realizacji planu działalności rolno-środowiskowej w strefach priorytetowych,
b)
rodzaj i nazwę obszaru chronionego w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody - w przypadku realizacji planu działalności rolno-środowiskowej na takim obszarze;
6)
informację dotyczącą realizacji planu działalności rolno-środowiskowej na działkach rolnych położonych na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu, objętymi programami działań mającymi na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, ustanowionych na podstawie przepisów prawa wodnego;
7)
termin rozpoczęcia realizacji planu działalności rolno-środowiskowej;
8)
wyszczególnienie grup użytków gruntowych w gospodarstwie rolnym wraz z podaniem ich powierzchni, zgodnie ze stanem faktycznym, według tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia;
9)
obsadę zwierząt w gospodarstwie rolnym, liczoną według stanów średniorocznych w Dużych Jednostkach Przeliczeniowych (DJP), zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia, z wyłączeniem realizacji pakietu rolnictwo ekologiczne;
10)
charakterystykę gospodarstwa rolnego z uwzględnieniem:
a)
klasy gleb i rodzaju prowadzonej działalności rolniczej,
b)
walorów przyrodniczych,
c)
stosowania zasad zwykłej dobrej praktyki rolniczej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia.