§ 10. - Wzór wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt oraz zawartość planu tego działania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.181.1878

Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 2004 r.
§  10.
1.
Do planu działalności rolno-środowiskowej dołącza się:
1)
kopię części mapy ewidencji gruntów i budynków, z naniesionymi oznaczeniami poszczególnych działek rolnych, na których mają być realizowane pakiety lub warianty;
2)
w przypadku realizacji pakietu rolnictwo zrównoważone - plan nawozowy dla poszczególnych działek rolnych i bilans składników nawozowych dla gospodarstwa rolnego, opracowany przy użyciu programu komputerowego, o którym mowa w § 3 pkt 3 - w formie wydruków z tego programu.
2.
Poszczególne działki rolne, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oznacza się na kopii części mapy ewidencji gruntów i budynków wielkimi literami, a ich granice - w sposób określony w załączniku nr 14 do rozporządzenia.