Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2521

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie wzoru wniosku o dopłaty do czynszu oraz wzorów oświadczeń i zobowiązania dołączanych do wniosku o dopłaty do czynszu

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór:
1) wniosku o dopłaty do czynszu, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) oświadczenia o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego najemcy, który stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) oświadczenia o wysokości dochodów gospodarstwa domowego najemcy, który stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) oświadczenia o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, zwanej dalej "ustawą", który stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5) zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy, który stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6) oświadczenia o wcześniejszym stosowaniu dopłat do czynszu wobec najemcy, który stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;
7) oświadczenia o wcześniejszym stosowaniu dopłat do czynszu wobec osoby, która w przeszłości była najemcą innego mieszkania, w związku z najmem którego były stosowane dopłaty, który stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;
8) oświadczenia o wcześniejszym stosowaniu dopłat do czynszu wobec zmarłego najemcy, który stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WNIOSEK O DOPŁATY DO CZYNSZU

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OŚWIADCZENIE O LICZBIE OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO NAJEMCY

ZAŁĄCZNIK Nr  3

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO NAJEMCY

ZAŁĄCZNIK Nr  4

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 4 UST. 1 PKT 3 USTAWY O POMOCY PAŃSTWA W PONOSZENIU WYDATKÓW MIESZKANIOWYCH W PIERWSZYCH LATACH NAJMU MIESZKANIA

ZAŁĄCZNIK Nr  5

ZOBOWIĄZANIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 4 UST. 3 USTAWY O POMOCY PAŃSTWA W PONOSZENIU WYDATKÓW MIESZKANIOWYCH W PIERWSZYCH LATACH NAJMU MIESZKANIA

ZAŁĄCZNIK Nr  6

OŚWIADCZENIE O WCZEŚNIEJSZYM STOSOWANIU DOPŁAT DO CZYNSZU WOBEC NAJEMCY

ZAŁĄCZNIK Nr  7

OŚWIADCZENIE O WCZEŚNIEJSZYM STOSOWANIU DOPŁAT DO CZYNSZU WOBEC OSOBY, KTÓRA W PRZESZŁOŚCI BYŁA NAJEMCĄ INNEGO MIESZKANIA, W ZWIĄZKU Z NAJMEM KTÓREGO BYŁY STOSOWANE DOPŁATY

ZAŁĄCZNIK Nr  8

OŚWIADCZENIE O WCZEŚNIEJSZYM STOSOWANIU DOPŁAT DO CZYNSZU WOBEC ZMARŁEGO NAJEMCY

1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).