Wzór wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze działalności kantorowej. - Dz.U.2004.187.1934 - OpenLEX

Wzór wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze działalności kantorowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.187.1934

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 18 sierpnia 2004 r.
w sprawie wzoru wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze działalności kantorowej

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze działalności kantorowej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

WNIOSEK O DOKONANIE WPISU W REJESTRZE DZIAŁALNOŚCI KANTOROWEJ

........................... .........................

........................... (miejsce i data

........................... złożenia wniosku)

(firma przedsiębiorcy

oraz nr NIP1))

...........................

(numer w Krajowym Rejestrze

Sądowym lub w ewidencji

działalności gospodarczej)

...........................

...........................

(siedziba i adres albo adres

zamieszkania przedsiębiorcy)

Prezes

Narodowego Banku Polskiego

Warszawa

Wnoszę o dokonanie wpisu w rejestrze działalności

kantorowej. Działalność kantorową zamierzam wykonywać w:

1) ............................................................

(siedziba oraz adres jednostki, w której będzie wykonywana

działalność kantorowa)

w zakresie:2) .............................................,

2) ............................................................

w zakresie: ...............................................,

3) ............................................................

w zakresie: ...............................................,

4) ............................................................

w zakresie: ..............................................3)

.......................

(podpis przedsiębiorcy)

1) Numer identyfikacji podatkowej (NIP) wpisują przedsiębiorcy

posiadający taki numer.

2) Zakres wykonywania działalności kantorowej w jednostce

należy określić w przypadku, gdy ma być on ograniczony, np.

do prowadzenia kupna i sprzedaży walut obcych. Jeżeli

działalność kantorowa ma być w jednostce wykonywana w pełnym

zakresie, tj. obejmującym kupno i sprzedaż wartości

dewizowych oraz pośrednictwo w ich kupnie i sprzedaży,

w miejsce kropek należy wpisać wyraz "pełnym".

3) W razie potrzeby dopisać kolejne punkty zgodnie z podanym

wzorem.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).