Wzór upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, w ramach kontroli podmiotów uczestniczących w mechanizmach... - Dz.U.2017.1629 - OpenLEX

Wzór upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, w ramach kontroli podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1629

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 sierpnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 18 sierpnia 2017 r.
w sprawie wzoru upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, w ramach kontroli podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 623 i 1503) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, w ramach kontroli, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Nr …

wzór

Opis techniczny:

1) upoważnienie ma formę kartki papieru zalaminowanej folią zabezpieczającą;

2) wymiary minimalne: szerokość 100 mm, wysokość 90 mm.

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).